Warunki Uczestnictwa

1. Organizator.

Szkolenia oraz webinary organizuje StudeoGroup Patryk Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 38B/60, NIP: 599-289-80-98. Wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.14/00104/2020.

2. Zakres działalności.

Organizator prowadzi szkolenia w terminach oraz zakresie szczegółowo określonym w swojej ofercie.

3. Warunki Uczestnictwa.

3.1 Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez stronę internetową prowadzoną przez Organizatora (www.studeogroup.pl) korzystając z odpowiedniego formularza zamieszczonego pod konkretnym wydarzeniem lub pakietem dotyczącym danego szkolenia.
3.2 Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy.
3.3 Zgłoszenia należy dokonać w określonym terminie przez organizatora nie mniej niż 5 dni przed datą szkolenia. Po upływie tego terminu należy telefonicznie potwierdzić możliwość uczestnictwa w danym szkoleniu.
3.4 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza pełną akceptację regulaminu szkolenia.
3.5 Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu, pełne potwierdzenie udziału następuje po uiszczeniu przez Uczestnika pełnej opłaty ceny szkolenia wskazanej w ofercie.
3.6 Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora: StudeoGroup Patryk Nowak ING Bank Śląski 57 1050 1054 1000 0097 2667 5078 W tytule przelewu prosimy o podanie pakietu szkolenia oraz jego terminu zamieszczonego zgodnie z ofertą.
3.7 Opłata obejmuje zakres szkolenie objęty ofertą wraz z kompletem materiałów jeśli taki został określony w ofercie oraz certyfikat, który zostanie dostarczony do uczestnika pocztą tradycyjną. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
3.8 Kwoty podane zostały w złotych polskich.

4. Rezygnacja ze szkolenia.

4.1 Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia. Swoją rezygnację należy zgłosić na adres (p.nowak@studeogroup.pl). Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej otrzymania przez StudeoGroup. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn niezależnych przez Organizatora, w tym z powodu:
4.2 niedotrzymywania przez Uczestnika określonych w Umowie terminów płatności dotyczących szkolenia
4.3 nie zgłoszenia się przez Uczestnika na szkolenie organizowane w konkretnym terminie
4.4 choroby lub innych przypadków losowych.

Uczestnik otrzyma zwrot kwoty wpłaconej na poczet ceny szkolenia, po uprzednim potrąceniu poniesionych przez StudeoGroup rzeczywistych nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem szkolenia, a wynikających z uwzględnienia uczestnictwa osoby dokonującej rezygnacji oraz niemożności pokrycia powstałego uszczerbku mimo zawarcia Umowy-Zgłoszenia z innym klientem.

4.5 Prawo żądania przez StudeoGoup zapłaty kwot stanowiących równowartość jej rzeczywistych kosztów będą w wysokości nie wyższej niż ustalone według poniższych zasad:
4.6 do 30% ceny szkolenia, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
4.7 do 50% ceny szkolenia przy rezygnacji w okresie 4 – 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia;
4.8 do 100% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji poniżej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce szkolenia, lub nie uczestniczenia w szkoleniu w wyznaczonym terminie. Uczestnik nie ma możliwości wykorzystania ww. kwoty na poczet odbywającego się szkolenia w innym terminie.
 

5. Zmiany dotyczące zakresu szkolenia, terminu, wysokości opłat oraz minimalnej liczby uczestników.

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 7 dni przed terminem realizacji szkolenia. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału szkolenia w innym terminie, a Organizator zobowiązany jest do zwrotu pełnej wpłaconej przez Uczestnika kwoty na wskazany przez Uczestnika numer konta bankowego.
5.2 Uczestnik może do momentu rozpoczęcia szkolenia wskazać inną osobę jako uczestnika, należy jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora w celu poprawy danych, anulacji rezerwacji na szkolenie oraz ponownego wysłania wszelkich informacji dotyczących konkretnego szkolenia dla nowego Uczestnika.
5.3 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 dni przed terminem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników. Minimalna ilość uczestników decydująca o realizacji szkolenia wynosi 7 osób. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie za niewykonanie Umowy.
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
5.5 Odwołanie szkolenia traktowane jest jako odstąpienie od umowy, a Uczestnikowi przysługuje pełen zwrot wpłaconej przez niego kwoty.
5.6 Zawiadomienie o odwołaniu szkolenia może być dokonane telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
5.7 Ze względów na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w przypadku zwiększenia obostrzeń sanitarnych, Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia danego szkolenia lub kursu na inny termin oraz dalszą realizację w trybie online. W tym celu Organizator wyśle link za pomocą którego uczestnik będzie w stanie wziąć udział w szkoleniu lub kursie.